หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
141215 ครั้ง

การทำเกษตรผสมผสานการทำเกษตรผสมผสาน

การทำเกษตรผสมผสาน

เกษตรผสมผสาน    หมายถึง

                ระบบเกษตรกรผสมผสาน  ( Integrated  Farming  System )  เป็นระบบเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกัน  ภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กิจกรรมที่ปฏิบัติจริงในแปลง         

 

กิจกรรม   มีดังนี้ในพื้นที่  15  ไร่

ประโยชน์ที่ได้รับ  คือ

ทำนา                                 3  ไร่

ลดความเสี่ยงจากการแปรปรวนของสภาพลม  ฟ้า  อากาศ

ไม้ยืนต้น                           1,500  ต้น

เป็นร่มเงา และเป็นเงินบำนาญในอนาคต

ปลูกไม้ผล                             2  ไร่  จำนวน 500  ต้น

ลดความเสี่ยงจากความแปรผันของราคาผลผลิต

ปลูกหม่อน                           2  ไร่

ลดความเสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูพืช

ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์              2  ไร่

ช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้ตลอดปี

ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ   1  ไร่

ช่วยก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวพันธ์

ไม้ใช้สอย (ยูคาลิปตัส)       2  ไร่

ช่วยกระจายการใช้แรงงาน

บ่อปลา                                   3  ไร่ จำนวน 10,000 ตัว

ช่วยก่อให้เกิดการหมุนเวียน ( Recycling )  ของกิจกรรมต่างๆในระบบไร่นา

เลี้ยงโคขุน                            30  ตัว

ช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือน

เลี้ยงไก่พื้นเมือง           1000  ตัว

ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลดีของการทำเกษตรผสมผสาน นายล้วน  กุลแก้ว ได้ 6 

 

                –อาหารดี             -ออกกำลังกาย

                -อากาศดี              -อายุยืน

                -อารมณ์ดี             -อบอุ่น